Časté dotazy

Co je to fotovoltaika?

Jedním ze zdrojů nevyčerpatelné energie je energie ze slunce. K tomu, abychom energii dokázali využít, je potřeba fotovoltaický modul, který je nedílnou součástí každé elektrárny. Modul dále rozdělujeme na menší články, ve kterých probíhá fotoelektrický jev. Tento proces vzniká díky dopadajícímu záření z našeho slunce na plochu článku, uvolňuje nosiče nábojů a jejich pohybem pak vzniká elektrická energie.

Jak se říká ,,Když ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe´´ a to platí i o ideálním sklonu a orientaci těchto modulů. Díky ideálním podmínkám lze dosáhnout rychlejší návratnosti investice a budou tak i delší dobu fungovat zeleně vůči životnímu prostředí. To znamená, že se vaše uhlíková stopa uvolněná do ovzduší sníží až o šest tun a výdaje za energie klesnou v průměru o polovinu ročně. Vlastní soběstačnost ve spotřebě elektřiny je nespornou výhodou vzhledem k situaci možných výpadků sítě či zvyšování dodavatelských cen. Energii lze využít pro domácí spotřebiče, ohřev vody a stále častěji i k nabíjení vašeho elektromobilu.

Obvyklé komponenty fotovoltaické elektrárny

Co se týče komponentů fotovoltaické elektrárny, tak je můžeme rozdělit na nezbytně nutné a přidružené. Mezi nutné patří fotovoltaický modul neboli panel, měnič ( střídač ), rozvaděče DC a AC, potřebná kabeláž, čtyřkvadrátní elektroměr, který společně s HDO zajišťuje distributor. Přidružené komponenty jsou pak například MPP tracker, který bývá samostatný nebo je součástí měniče, akumulátory ( baterie ), optimizéry či zásobník teplé vody (boiler). Další možnosti se pak nabízejí při propojení se sadou smarthome ( chytrá domácnost ), což umožní ovládání instalované techniky tak, aby vám bylo dobře, byli jste v bezpečí a zároveň šetřili.

Fotovoltaický modul (panel)

Nepostradatelnou součástí každé fotovoltaické elektrárny je solární fotovoltaický panel. V první řadě se zohledňuje místo kam tyto panely umístit. Nejideálnější je umístění na střechu vašeho domu nebo jinou podobnou větší plochu, která bude splňovat kritérium orientace ke slunci.

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, jež ektromagnetickou energii světla mění v energii elektrickou. Toto se děje díky využití tzv. fotoelektrického jevu, kdy díky energii dopadajícího záření dochází k uvolňování elektronů ze struktury polovodičového materiálu a vzniká tak elektrická energie s účinností zhruba 23 % z energie dopadajícího záření. Teoretická maximální účinnost pro jeden přechod je 34 % (tzv. Shockleyův–Queisserův limit). V současnosti se běžně dosahuje účinnosti mezi 18 a 23 %. Při teplotě vyšší než 25 °C pak klesá účinnost asi o 0,4 % na každý stupeň Celsia.

Vysloužilé solární panely je možno recyklovat – největší podíl na jejich hmotnosti má sklo a hliníkový rám. Součástí panelů jsou však i další využitelné materiály jako například měď, plasty, křemík a vzácné kovy. Naše společnost samozřejmě v okamžiku uvedení výrobku na trh platí recyklační poplatek, který pokrývá budoucí náklady na likvidaci vysloužilého výrobku.

DC/AC střídač

DC/AC střídač jinak řečeno měnič je zařízení, které mění stejnosměrné napětí na střídavé a je dále zapojené do domovní nebo distribuční sítě nebo do sestavy akumulátorů (baterií). Tento mozek monitoruje celkovou výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů a zároveň řídí využití energie v domovní síti.

Střídač může být buď symetrický nebo asymetrický. Neznamená to slengově řečeno asi metr sem nebo asi metr tam, ale jde o rozdělení podle určitých fází. Střídač symetrický myslí jednoduše a to tak, že rozděluje do všech tří fází proud rovnoměrně bez ohledu na zatížení jednotlivých fází. Je to levnější varianta oproti měniči asymetrickému, který je sice o něco dražší, ale už dokáže proud rozdělit do každé fáze zvlášť podle aktuální potřeby.

WATTrouter

Jde o dodatečné zařízení, jehož hlavní funkcí je omezení přetoků do distribuční sítě. Komunikuje s HDO, reguluje příkon podle nastavených pravidel a především spojuje okruhy se spotřebiči jako je například klimatizace, bojler nebo také tepelné čerpadlo.

Vyrábějí se vaše výrobky v Číně?

Celý náš systém je založen pouze na výrobcích z Asie, konkrétně z Číny. Naše náročné požadavky a podmínky kladené velmi důrazně na výrobce byly ve všech ohledech splněné. Jsme úzce propojeni s výrobcem a známe celý proces jejich výroby. Každou odebranou výrobní sérii testujeme ve vědecké společnosti ČVÚT v Buštěhradě, kde probíhají testy na maximální zatížení, prochází zrychlenou celoroční zkouškou na zatížení čtyř ročních období, sekvencí výpadků energie, a také osvitu a zastínění fotovoltaických modulů. Můžeme zmínit, že v žebříčku Top 1 světového výrobce, který zveřejnila informační společnost PV Info Link ve své nejnovější analýze, je společnost LONGI Solar, který je našim hlavním dodavatelem.

Umístění fotovoltaiky mimo střechu

Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě RD, nebo jiné speciální konstrukci, přizpůsobená tak, aby neomezovala růst vegetace a její údržbu. Tato podmínka je nová! Dovoluje tak u RD umístit na montážní zemní konstrukci, která bude dostatečně vzdálena od zemního povrchu, s růstem zeleně a stříhání zeleně, v případě že RD má nevhodnou orientovanou nebo příliš členitou střechu, staticky nevhodnou střechu apod.

Baterie s vyšší kapacitou

Systém akumulátorů je možné i postupně navyšovat. Minimální podporovaná kapacita je na úrovni jednonásobku a maximální na dvojnásobku celkového instalovaného výkonu. Pokud ještě dále chcete navyšovat kapacitu, půjde to, ale již bez podpory z dotačního programu. Nicméně není v tom problém a staneme se tak v delším období více soběstační.

Kdo mi bude dílo montovat?

Naše náročné vstupní podmínky výběrového řízení pro spolupráci s naší společností splní jen ti opravdu specializovaní montážníci. Zkušenosti, které mají doplníme naším vlastním know-how a kvalitu kontrolujeme. Naši partneři pravidelně získávají nejnovější informace o technologiích, postupech a dodržování přísných pravidel. Zároveň jsou vedeni k tomu, aby si vždy uměli poradit v každé individuální situaci. Díky naším zavedeným procesům garantujeme správný chod po celou dobu fungování celé technologie.

Dotace – kdo může žádat

Jaké jsou podmínky na dotaci?

• Prodej přebytků energie do distribuční sítě musí odsouhlasit distributor.

• Minimální výkon fotovoltaického systému 2 kWp, maximální do 10 kWp.

• Objekt, pro který pořizujete fotovoltaické panely, musí být rodinný dům sloužící alespoň z 50 % k trvalému bydlení.

• Je-li v katastru evidován objekt pro rekreaci, musí zde být evidováno trvalé bydliště alespoň po dobu 24 měsíců

• dotaci smí zažádat majitel či spolumajitel domu, ať už se jedná o fyzickou osobu či firmu.

• Žadatel může žádat o nové dotace na novostavbu po 2 letech od kolaudace.

• Lze podpořit i pozemní realizaci FVE

• Uznatelné náklady jsou vždy 50 % z ceny, do maximální výše dotace 200 000 Kč. Tedy abyste získali 200 000 Kč dotaci, musí instalace stát minimálně 400 000 Kč.

• Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.

• V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.

• V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.

• Žadatel musí být registrován na www.eidentita.cz

Je možné získat dotaci, když je vlastník v exekuci

Pokud je majitel/spolumajitel v exekuci a nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Nemůže žádat o dotaci.

Pokud ale exekuce není vztažena na nemovitost, pak toto nebude uvedeno v katastru nemovitostí, a poskytovatel dotace nemá danou skutečnost jak zjistit a žádost akceptuje.

Vybrané kraje pro zvýšení podpory

Realizace úsporných opatření v rodinných domech nacházející se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením podpory o 10 %. Tato podmínka je nová.

Má žadatel jistotu, že dostane dotaci?

Zajistit úspěšné zažádání i vyplacení dotace na fotovoltaickou elektrárnu  se nám podaří téměř vždy. Problematický průběh může nastat pouze v případě, že žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu, nebo když se poskytnuté informace ukážou jako nepravdivé. Naši zkušení specialisté s žadatelem podmínky dotačního programu do detailu proberou. Samozřejmě žádost na základě vstupních informací vypracujeme a za žadatele podáme.

Co musí žadatel udělat, aby mohl o dotaci požádat?

Základní podmínkou pro žadatele v rámci programu Nová zelená úsporám je vytvoření elektronické identity občana. Tato identita, kterou může získat pouze žadatel osobně, je pro vyřízení celého procesu nezbytná, a nelze bez ní dotační podporu od státu získat.

Bude tedy potřebovat:

• Vytvořit si elektronickou identitu občana

• Aktivovat ji na pobočce Czech Point nebo online přes bankovní identitu či vlastní datovou schránku

• S touto identitou se přihlásit do Agendového informačního systému SFŽP a nechat si vygenerovat kód pro žadatele o dotaci

• Kód předat svému dotačnímu expertovi a zplnomocnit jej tak k podání žádosti

Je možné získat dotaci, když je vlastník v exekuci?

Pokud je majitel/spolumajitel v exekuci a nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Nemůže žádat o dotaci.

Pokud ale exekuce není vztažena na nemovitost, pak toto nebude uvedeno v katastru nemovitostí, a poskytovatel dotace nemá danou skutečnost jak zjistit a žádost akceptuje.

Je možné získat dotaci na více nemovitostí?

Je možné zároveň žádat i o dotace na další technologie, třeba na tepelné čerpadlo nebo zateplení. Co se týká fotovoltaiky, na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Pokud vlastníte více nemovitostí, můžete realizovat dotace na všechny nemovitosti zároveň a dotace se hodnotí na každý objekt samostatně.

Může žádat o dotaci na rodinný dům i právnická osoba?

ANO, může. Pokud stavba, na kterou je žádáno a která je ve vlastnictví PO splňuje požadavky na rodinný dům či bytový dům viz. Definice RD a BD v Závazných pokynech pro žadatele.

Může o dotaci žádat i cizinec?

ANO pokud má cizinec u nás v ČR vedený účet a může si tak vytvořit Identitu občana. Může pak žádat o dotaci jako kterýkoli český občan.

Rodinný nebo bytový dům. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Rodinný a bytový dům se liší nejen zákonnou definicí a počtem bytových jednotek. Má mnoho dalších rozdílů, které vyplývají především z technických požadavků na bytový dům.

Základní rozdíly
Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinný dům může vlastnit jeden či více vlastníků, kteří však vlastní jeho „ideální“ části. To znamená, že dům není fyzicky rozdělen na bytové jednotky.

Jestliže jeden z parametrů domu přestane odpovídat zákonným předpisům, stává se z něj dům bytový. Stačí, když se například jeden ze tří bytů rozdělí na dva malé, nebo se přistaví jedno podlaží.

Za bytový dům se považuje takový, kde je více než polovina všech ploch určena k bydlení. Má více než tři byty a společné prostory, jako jsou vstupní haly, chodby, schodiště, sklepy, půda apod. Vlastníkem bytového domu může být fyzická nebo právnická osoba. Dům však také může být vlastněn více vlastníky v důsledku bytové privatizace nebo je majetkem bytového družstva.

Dotace - Co je potřeba udělat

Co musí žadatel udělat, aby mohl o dotaci požádat?

Základní podmínkou pro žadatele v rámci programu Nová zelená úsporám je vytvoření elektronické identity občana. Tato identita, kterou může získat pouze žadatel osobně, je pro vyřízení celého procesu nezbytná, a nelze bez ní dotační podporu od státu získat.

Bude tedy potřebovat:

·       Vytvořit si elektronickou identitu občana

·       Aktivovat ji na pobočce Czech Point nebo online přes bankovní identitu či vlastní datovou schránku

·       S touto identitou se přihlásit do Agendového informačního systému SFŽP a nechat si vygenerovat kód pro žadatele o dotaci

·       Kód předat svému dotačnímu expertovi a zplnomocnit jej tak k podání žádosti

Co je potřeba doložit k žádosti o dotaci

• Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu, na který bude později vyplacena podpora. Použít lze např. výpis z účtu nebo smlouvu zřízení/vedení účtu. Pokud je použit výpis z účtu, lze na něm pro žadatele citlivá data, jako jsou zůstatky nebo některé, se žádostí nesouvisející převody, začernit. Pokud žadatel změní svoji banku, může současně s doložením realizace požádat i o změnu tohoto účtu.

• Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti se dokládá pouze v případě, že objekt, na který je žádáno o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení. Zejména v případě bytových domů, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek (SVJ) je namísto tohoto dokumentu předkládán zápis ze členské schůze, ve kterém by mělo být uvedeno, že SVJ s podáním žádosti souhlasí a určena i osoba, která bude jeho jménem žádost podávat.

• Dokumenty prokazující, že stavba určená pro rodinnou rekreaci je využívána k trvalému bydlení se dokládají pouze v případě stávajících staveb, kdy je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci. Prokázat lze např. zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu, výpisem z Registru osob. Touto v nemovitosti bydlící osobou může být i jiná osoba než žadatel.

• Je třeba doložit, že trvalý pobyt v nemovitosti trval nejméně 2 roky před podáním žádosti.

• Technická zpráva

• Výkresová část (zjednodušené schéma zdroje, umístění navrhovaného zdroje solárních panelů, jejich sklon a orientace ke světovým stranám)

• Vyhodnocení úspor  

• V případě instalace zdroje, navrhované či provedené dříve než 2 roky po dokončení nového RD nebo BD, průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení (pro povolení či ohlášení stavby, popř. změnu stavby před dokončením).

Žádost o dotaci na chatu či rekreační objekt

Pokud je v katastru nemovitostí stavba zapsána jako Stavba pro rodinnou rekreaci, pak lze žádat o dotaci na tuto stavbu, ale je potřeba doložit, že je stavba využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti.

Je možné čerpat dotaci v období do 2 let po kolaudaci, když FVE není v průkazu energetické náročnosti?

Ano je to možné. Je potřeba doložit průkaz PENB, kde bude možné zkontrolovat, zda FVE nebyla již realizována v době kolaudace nemovitosti.

Dotace - Co může být podpořeno

Je možné prodávat přetoky z dotované FVE pokud to distributor povolí?

Existuje stanovisko pro obce, které lze aplikovat i na FO, že pokud mají FVE a dodávají přebytky do sítě a není to primární účel instalace a není to jejich hlavní podnikatelská činnost, pak je to v pořádku.

„Příjemce musí zachovat účel podpory, tedy výrobu elektřiny především pro vlastní spotřebu, to však nevylučuje možnost prodeje přebytků do sítě, pokud to nebude primárním účelem instalace nebo hlavní podnikatelskou činností.“

V souvislosti s růstem cen se objevuje nový trend přímého prodeje na burze za spotové ceny. Tzn., že žadatel může svoje přebytky obchodovat přímo. Pro tuto činnost však potřebuje licenci (běžně je to potřeba v případě výkonu vyššího než 10kWp nebo při provozu více výroben).

Lze prodávat službu, která využívá energii z dotované FVE na bytovém domě?

Komerční činnost BD musí být realizována na ploše menší než 50%, resp. více jak polovina podlahové plochy BD musí odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Tuto podmínku musí žadatel splňovat i v průběhu doby udržitelnosti (tj. 10 let). Pokud tuto podmínku splňujete, je možné energii z FVE využít i pro komerční činnost BD.

Mám nárok na dotaci, když v rodinném domě budu pronajímat byt?

Opět více než polovina podlahové plochy RD musí odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za jiných podmínek nebude žádost akceptována a dotace vyplacena. Tuto podmínku musí žadatel splňovat i v průběhu doby udržitelnosti (tj. 10 let).

Je možné získat dotaci na dobíjecí stanice?

Z programu Nová zelená úsporám může žadatel získat u rodinného domu až 15 000 Kč, u bytového domu až 30 000 Kč na pořízení a instalaci nabíjecí stanice pro elektromobily včetně zařízení nezbytných pro její provoz. V rámci jednoho rodinného domu je možno podpořit pouze jednu dobíjecí stanici u bytových domů je počet podporovaných instalací omezen počtem bytových jednotek.

Nabíjecí stanice musí být umístěna na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele nebo má žadatel smluvně zajištěno, že po dobu udržitelnosti 10 let smí pozemek pro tyto účely užívat. Může se ale nacházet také přímo uvnitř domu, například v garáži.

Dotací můžete pokrýt až 50 % celkových přímých realizačních výdajů. Dotaci je možné ještě navýšit až o dva bonusy a pokrýt tak dokonce 60 % realizačních výdajů. Jedná se o podporu montáží nabíjecích stanic ve strukturálně postižených krajích (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) ve výši 10 %. A také o kombinační bonus, pokud je žádáno o dotaci na pořízení nabíjecí stanice spolu s fotovoltaickou elektrárnou.

Kolik dobíjecích stanice je podporováno?

U rodinných domů je podpořen pouze jeden dobíjecí bod. U bytových domů je maximální počet dobíjecích bodů roven počtu bytových jednotek v domě. V případě podpory společně s nákupem bytové jednotky, lze poskytnout podporu pouze na jeden dobíjecí bod umístěný u parkovacího místa, které k pořizovací bytové jednotce náleží.

Může být instalace dobíjecí stanice na vedlejší parcele, když na ní neleží dům, ale je také v majetku vlastníka?

Ano, je to možné bude-li smluvně zajištěna udržitelnost 10 let využití pro daný účel.

Přínosy instalace FVE

Jak moc  díky fotovoltaice ušetřím?

Jde o predikci velmi závislou na okolnostech. V reálu se nikdy nedostaneme ke všem potřebným parametrům s takovou přesností, abychom mohli s jistotou kalkulovat přesnou návratnost investice. Proměnné, které je třeba zohlednit je kromě nevypočitatelného počasí celková pořizovací cena už po odečtení dotace, ceny od dodavatelů energií, kolik a jak náročné máte spotřebiče, velikost instalované FV elektrárny a celkové nastavení spotřeby domu. Podle těchto předpokládaných hodnot pak nastavujeme výkon střídače a velikost sady baterií. Vše zohledňujeme v posudku, který pečlivě připraví náš projektant FVE.

Kritéria pro vaše rozhodování o vhodné instalaci

Co vám i nám pomůže k rozhodnutí o ideální volbě Fotovoltaiky z pohledu maximální efektivity a úspory. Pro nalezení optima je třeba znát vaše spotřební návyky např. kdy perete, jak topíte, které spotřebiče v domácnosti běží po celý den nebo jen nárazově i s ohledem na roční období. Kromě výše uvedených kritérií je dalším argumentem také výše dotace k celkové investici. Program Nová zelená úsporám je určen pro všechny majitele nemovitostí a je maximálně vstřícný pro všechny žadatele.

Akumulace elektřiny pro ohřev vody

Jednou z efektivních úspor je akumulace pro ohřev vody ve vašem stávajícím bojleru. Když uvážíme, že každá  osoba spotřebuje cca 50 litrů teplé vody denně tzn. za 4 člennou rodinu je to cca 73 tisíc litrů teplé vody ročně. Na ohřátí takového množství vody na 65°C se spotřebuje cca 4 MWh za rok. Na takové  množství energie by bylo potřeba instalovat FVE o výkonu minimálně  4 kWp.

Baterie pro solární systémy

K ukládání vaší vyrobené elektrické energie slouží sestava akumulátorů (baterií), která umožní následně čerpat uloženou energii kdykoliv, např. při výpadku elektrického proudu do domácnosti, nebo v době, kdy již slunce panely neozařuje. Akumulátor (baterie) na bázi Lithium-železo-fosfát, které používáme, mají životnost přibližně 6000 cyklů, což odpovídá cca 20 až 25 let používání. Celkové čerpání z baterií může klesnout až na hranici 90% její celkové kapacity, aniž by to ovlivnilo její životnost. V současné době se jedná o nejefektivnější typ baterií, který je ideálním doplňkem pro instalaci střešních fotovoltaických elektráren.

Potřebují fotovoltaické panely přímé sluneční záření?

Jednoznačně ano, při jakémkoli zastínění ať už se bude jednat o zastíněním oblačností, znečištěním ptačím trusem nebo listím z přilehlého zalesnění.

Pokud nemám orientaci střechy na jižní stranu, je to problém?

Pokud žadatel nemá střechu na jih, nic se neděje. Panely lze umístit na východní i západní stranu. Je to mnohdy i výhoda, protože dodáváte do vlastní sítě víc energie v exponovaných časech při ranních o odpoledních činnostech.

Jaký je optimální sklon a orientace solárních panelů?

Optimální sklon není tak důležitý jako orientace. Pokud se jedná o šikmou střechu tak ji bez výjimky kopírujeme. To ale neplatí o střechách plochých, kde je ideální sklon podle našich výpočtů kolem 20°. Co se týče orientace tak volíme jednoznačně Jih. Slunce se tu zdržuje nejdelší dobu a má největší sílu. V letních měsících je Slunce vysoko a na Zemi dopadá 76% záření.  Pokud nemáte střechu orientovanou na Jih, ale třeba na Jihovýchod nebo na Jihozápad tak nevěšte hlavu, efekt se příliš nemění.

Naopak máte výhodu při orientaci na jihovýchod v tom. že sice nevyrábíte na plný výkon, ale určitě delší dobu. Takže pokud chodíte z práce až v pozdějších hodinách a pak začnete zapínat spotřebiče, bude energie zajištěna.

Jaká plocha solárních panelů je třeba na výkon 1 kWp?

Námi používané panely o výkonu 550 Wp nebo 415 Wp zaberou plochu 4,5 – 4,8 m2 na 1 kWp.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Naše firma pracuje nejen s informacemi výrobců ohledně životnosti komponent FVE. Zadali jsme si u výzkumného ústavu zpracování simulací běžného provozu komponent od několika výrobců. Díky těmto analýzám jsme schopni převzít odpovědnost na sebe a garantovat tak delší záruky. Tím odpadá vaše starost s případnou reklamací a zdlouhavým jednáním s výrobci. Jsme také ojedinělí v tom, že dokážeme nahradit poškozené nebo díly po záruční lhůtě do 10 dní od uznání případné reklamace.

Musí se solární panely omývat nebo čistit?

Pokud máte panely se sklonem více než 15° tak nemusíte. Panely mají tzv. samočistící efekt, kdy při tomto sklonu se většina nečistot vlivem počasí sama odstraní.

Rizika pro instalovanou FVE

Jsou fotovoltaické panely odolné proti kroupám?

Panely jsou chráněny speciálním tvrzeným sklem, který dokáže bez problému odolat jakýmikoliv běžným povětrnostním podmínkám. Pro případ extrémních  projevů počasí  je asi vhodné připojistit si tuto investici vhodným pojištěním.

Je problém, když prochází zamýšlenou oblastí pro instalaci hromosvod?

Odpovědnost za případné potřebné úpravy hromosvodu  jsou na majiteli objektu, který by si je měl na základě doporučení zajistit. My za příplatek nabízíme zpracování analýzy rizik a projektu realizace hromosvodu na daném objektu.

Jak je řešena statika střechy?

Odpovědnost za stanovení nosnosti krovu je na majiteli objektu, který by si měl ve vlastním zájmu statický posudek zajistit. Naše společnost za příplatek nabízí zpracování statického posudku nezávislým expertem.

Jaká je životnost systému?

Naše panely mají životnost kolem 30 let a poskytujeme záruku na výkon na 25 let. To znamená, že garantujeme, že za 25 let bude mít panel výkon stále na 90 % původního výkonu. Na měnič a baterie poskytujeme záruku 10 let.

Sankce za překročení rezervovaného výkonu ČEZ Distribuce

bod 4.33: "Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 350 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 861 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení 1 683 Kč/kW/měsíc. Na hladině nízkého napětí při instalovaném výkonu mikrozdrojů v odběrném místě do 10 kW vč. při zjednodušeném připojení se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W jednotkovou cenou vztaženou k celkové hodnotě překročení 42 Kč/kW/měsíc (do 2,5 % vč. z instalovaného výkonu), 84 Kč/kW/měsíc (od 2,5 do 5 % vč. z instalovaného výkonu), 168 Kč/kW/měsíc (od 5 do 10 % vč. z instalovaného výkonu) a 1 683 Kč/kW/měsíc (od 10 % z instalovaného výkonu)."

Co je to fotovoltaika?

Jedním ze zdrojů nevyčerpatelné energie je energie ze slunce. K tomu, abychom energii dokázali využít, je potřeba fotovoltaický modul, který je nedílnou součástí každé elektrárny. Modul dále rozdělujeme na menší články, ve kterých probíhá fotoelektrický jev. Tento proces vzniká díky dopadajícímu záření z našeho slunce na plochu článku, uvolňuje nosiče nábojů a jejich pohybem pak vzniká elektrická energie.

Jak se říká ,,Když ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe´´ a to platí i o ideálním sklonu a orientaci těchto modulů. Díky ideálním podmínkám lze dosáhnout rychlejší návratnosti investice a budou tak i delší dobu fungovat zeleně vůči životnímu prostředí. To znamená, že se vaše uhlíková stopa uvolněná do ovzduší sníží až o šest tun a výdaje za energie klesnou v průměru o polovinu ročně. Vlastní soběstačnost ve spotřebě elektřiny je nespornou výhodou vzhledem k situaci možných výpadků sítě či zvyšování dodavatelských cen. Energii lze využít pro domácí spotřebiče, ohřev vody a stále častěji i k nabíjení vašeho elektromobilu.

Obvyklé komponenty fotovoltaické elektrárny

Co se týče komponentů fotovoltaické elektrárny, tak je můžeme rozdělit na nezbytně nutné a přidružené. Mezi nutné patří fotovoltaický modul neboli panel, měnič ( střídač ), rozvaděče DC a AC, potřebná kabeláž, čtyřkvadrátní elektroměr, který společně s HDO zajišťuje distributor. Přidružené komponenty jsou pak například MPP tracker, který bývá samostatný nebo je součástí měniče, akumulátory ( baterie ), optimizéry či zásobník teplé vody (boiler). Další možnosti se pak nabízejí při propojení se sadou smarthome ( chytrá domácnost ), což umožní ovládání instalované techniky tak, aby vám bylo dobře, byli jste v bezpečí a zároveň šetřili.

Fotovoltaický modul (panel)

Nepostradatelnou součástí každé fotovoltaické elektrárny je solární fotovoltaický panel. V první řadě se zohledňuje místo kam tyto panely umístit. Nejideálnější je umístění na střechu vašeho domu nebo jinou podobnou větší plochu, která bude splňovat kritérium orientace ke slunci.

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, jež ektromagnetickou energii světla mění v energii elektrickou. Toto se děje díky využití tzv. fotoelektrického jevu, kdy díky energii dopadajícího záření dochází k uvolňování elektronů ze struktury polovodičového materiálu a vzniká tak elektrická energie s účinností zhruba 23 % z energie dopadajícího záření. Teoretická maximální účinnost pro jeden přechod je 34 % (tzv. Shockleyův–Queisserův limit). V současnosti se běžně dosahuje účinnosti mezi 18 a 23 %. Při teplotě vyšší než 25 °C pak klesá účinnost asi o 0,4 % na každý stupeň Celsia.

Vysloužilé solární panely je možno recyklovat – největší podíl na jejich hmotnosti má sklo a hliníkový rám. Součástí panelů jsou však i další využitelné materiály jako například měď, plasty, křemík a vzácné kovy. Naše společnost samozřejmě v okamžiku uvedení výrobku na trh platí recyklační poplatek, který pokrývá budoucí náklady na likvidaci vysloužilého výrobku.

DC/AC střídač

DC/AC střídač jinak řečeno měnič je zařízení, které mění stejnosměrné napětí na střídavé a je dále zapojené do domovní nebo distribuční sítě nebo do sestavy akumulátorů (baterií). Tento mozek monitoruje celkovou výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů a zároveň řídí využití energie v domovní síti.

Střídač může být buď symetrický nebo asymetrický. Neznamená to slengově řečeno asi metr sem nebo asi metr tam, ale jde o rozdělení podle určitých fází. Střídač symetrický myslí jednoduše a to tak, že rozděluje do všech tří fází proud rovnoměrně bez ohledu na zatížení jednotlivých fází. Je to levnější varianta oproti měniči asymetrickému, který je sice o něco dražší, ale už dokáže proud rozdělit do každé fáze zvlášť podle aktuální potřeby.

WATTrouter

Jde o dodatečné zařízení, jehož hlavní funkcí je omezení přetoků do distribuční sítě. Komunikuje s HDO, reguluje příkon podle nastavených pravidel a především spojuje okruhy se spotřebiči jako je například klimatizace, bojler nebo také tepelné čerpadlo.

Vyrábějí se vaše výrobky v Číně?

Celý náš systém je založen pouze na výrobcích z Asie, konkrétně z Číny. Naše náročné požadavky a podmínky kladené velmi důrazně na výrobce byly ve všech ohledech splněné. Jsme úzce propojeni s výrobcem a známe celý proces jejich výroby. Každou odebranou výrobní sérii testujeme ve vědecké společnosti ČVÚT v Buštěhradě, kde probíhají testy na maximální zatížení, prochází zrychlenou celoroční zkouškou na zatížení čtyř ročních období, sekvencí výpadků energie, a také osvitu a zastínění fotovoltaických modulů. Můžeme zmínit, že v žebříčku Top 1 světového výrobce, který zveřejnila informační společnost PV Info Link ve své nejnovější analýze, je společnost LONGI Solar, který je našim hlavním dodavatelem.

Umístění fotovoltaiky mimo střechu

Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě RD, nebo jiné speciální konstrukci, přizpůsobená tak, aby neomezovala růst vegetace a její údržbu. Tato podmínka je nová! Dovoluje tak u RD umístit na montážní zemní konstrukci, která bude dostatečně vzdálena od zemního povrchu, s růstem zeleně a stříhání zeleně, v případě že RD má nevhodnou orientovanou nebo příliš členitou střechu, staticky nevhodnou střechu apod.

Baterie s vyšší kapacitou

Systém akumulátorů je možné i postupně navyšovat. Minimální podporovaná kapacita je na úrovni jednonásobku a maximální na dvojnásobku celkového instalovaného výkonu. Pokud ještě dále chcete navyšovat kapacitu, půjde to, ale již bez podpory z dotačního programu. Nicméně není v tom problém a staneme se tak v delším období více soběstační.

Kdo mi bude dílo montovat?

Naše náročné vstupní podmínky výběrového řízení pro spolupráci s naší společností splní jen ti opravdu specializovaní montážníci. Zkušenosti, které mají doplníme naším vlastním know-how a kvalitu kontrolujeme. Naši partneři pravidelně získávají nejnovější informace o technologiích, postupech a dodržování přísných pravidel. Zároveň jsou vedeni k tomu, aby si vždy uměli poradit v každé individuální situaci. Díky naším zavedeným procesům garantujeme správný chod po celou dobu fungování celé technologie.

Dotace – kdo může žádat

Jaké jsou podmínky na dotaci?

• Prodej přebytků energie do distribuční sítě musí odsouhlasit distributor.

• Minimální výkon fotovoltaického systému 2 kWp, maximální do 10 kWp.

• Objekt, pro který pořizujete fotovoltaické panely, musí být rodinný dům sloužící alespoň z 50 % k trvalému bydlení.

• Je-li v katastru evidován objekt pro rekreaci, musí zde být evidováno trvalé bydliště alespoň po dobu 24 měsíců

• dotaci smí zažádat majitel či spolumajitel domu, ať už se jedná o fyzickou osobu či firmu.

• Žadatel může žádat o nové dotace na novostavbu po 2 letech od kolaudace.

• Lze podpořit i pozemní realizaci FVE

• Uznatelné náklady jsou vždy 50 % z ceny, do maximální výše dotace 200 000 Kč. Tedy abyste získali 200 000 Kč dotaci, musí instalace stát minimálně 400 000 Kč.

• Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.

• V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.

• V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh.

• Žadatel musí být registrován na www.eidentita.cz

Je možné získat dotaci, když je vlastník v exekuci

Pokud je majitel/spolumajitel v exekuci a nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Nemůže žádat o dotaci.

Pokud ale exekuce není vztažena na nemovitost, pak toto nebude uvedeno v katastru nemovitostí, a poskytovatel dotace nemá danou skutečnost jak zjistit a žádost akceptuje.

Vybrané kraje pro zvýšení podpory

Realizace úsporných opatření v rodinných domech nacházející se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením podpory o 10 %. Tato podmínka je nová.

Má žadatel jistotu, že dostane dotaci?

Zajistit úspěšné zažádání i vyplacení dotace na fotovoltaickou elektrárnu  se nám podaří téměř vždy. Problematický průběh může nastat pouze v případě, že žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu, nebo když se poskytnuté informace ukážou jako nepravdivé. Naši zkušení specialisté s žadatelem podmínky dotačního programu do detailu proberou. Samozřejmě žádost na základě vstupních informací vypracujeme a za žadatele podáme.

Co musí žadatel udělat, aby mohl o dotaci požádat?

Základní podmínkou pro žadatele v rámci programu Nová zelená úsporám je vytvoření elektronické identity občana. Tato identita, kterou může získat pouze žadatel osobně, je pro vyřízení celého procesu nezbytná, a nelze bez ní dotační podporu od státu získat.

Bude tedy potřebovat:

• Vytvořit si elektronickou identitu občana

• Aktivovat ji na pobočce Czech Point nebo online přes bankovní identitu či vlastní datovou schránku

• S touto identitou se přihlásit do Agendového informačního systému SFŽP a nechat si vygenerovat kód pro žadatele o dotaci

• Kód předat svému dotačnímu expertovi a zplnomocnit jej tak k podání žádosti

Je možné získat dotaci, když je vlastník v exekuci?

Pokud je majitel/spolumajitel v exekuci a nemá právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu. Nemůže žádat o dotaci.

Pokud ale exekuce není vztažena na nemovitost, pak toto nebude uvedeno v katastru nemovitostí, a poskytovatel dotace nemá danou skutečnost jak zjistit a žádost akceptuje.

Je možné získat dotaci na více nemovitostí?

Je možné zároveň žádat i o dotace na další technologie, třeba na tepelné čerpadlo nebo zateplení. Co se týká fotovoltaiky, na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Pokud vlastníte více nemovitostí, můžete realizovat dotace na všechny nemovitosti zároveň a dotace se hodnotí na každý objekt samostatně.

Může žádat o dotaci na rodinný dům i právnická osoba?

ANO, může. Pokud stavba, na kterou je žádáno a která je ve vlastnictví PO splňuje požadavky na rodinný dům či bytový dům viz. Definice RD a BD v Závazných pokynech pro žadatele.

Může o dotaci žádat i cizinec?

ANO pokud má cizinec u nás v ČR vedený účet a může si tak vytvořit Identitu občana. Může pak žádat o dotaci jako kterýkoli český občan.

Rodinný nebo bytový dům. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Rodinný a bytový dům se liší nejen zákonnou definicí a počtem bytových jednotek. Má mnoho dalších rozdílů, které vyplývají především z technických požadavků na bytový dům.

Základní rozdíly
Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinný dům může vlastnit jeden či více vlastníků, kteří však vlastní jeho „ideální“ části. To znamená, že dům není fyzicky rozdělen na bytové jednotky.

Jestliže jeden z parametrů domu přestane odpovídat zákonným předpisům, stává se z něj dům bytový. Stačí, když se například jeden ze tří bytů rozdělí na dva malé, nebo se přistaví jedno podlaží.

Za bytový dům se považuje takový, kde je více než polovina všech ploch určena k bydlení. Má více než tři byty a společné prostory, jako jsou vstupní haly, chodby, schodiště, sklepy, půda apod. Vlastníkem bytového domu může být fyzická nebo právnická osoba. Dům však také může být vlastněn více vlastníky v důsledku bytové privatizace nebo je majetkem bytového družstva.

Dotace - Co je potřeba udělat

Co musí žadatel udělat, aby mohl o dotaci požádat?

Základní podmínkou pro žadatele v rámci programu Nová zelená úsporám je vytvoření elektronické identity občana. Tato identita, kterou může získat pouze žadatel osobně, je pro vyřízení celého procesu nezbytná, a nelze bez ní dotační podporu od státu získat.

Bude tedy potřebovat:

·       Vytvořit si elektronickou identitu občana

·       Aktivovat ji na pobočce Czech Point nebo online přes bankovní identitu či vlastní datovou schránku

·       S touto identitou se přihlásit do Agendového informačního systému SFŽP a nechat si vygenerovat kód pro žadatele o dotaci

·       Kód předat svému dotačnímu expertovi a zplnomocnit jej tak k podání žádosti

Co je potřeba doložit k žádosti o dotaci

• Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu, na který bude později vyplacena podpora. Použít lze např. výpis z účtu nebo smlouvu zřízení/vedení účtu. Pokud je použit výpis z účtu, lze na něm pro žadatele citlivá data, jako jsou zůstatky nebo některé, se žádostí nesouvisející převody, začernit. Pokud žadatel změní svoji banku, může současně s doložením realizace požádat i o změnu tohoto účtu.

• Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti se dokládá pouze v případě, že objekt, na který je žádáno o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení. Zejména v případě bytových domů, ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek (SVJ) je namísto tohoto dokumentu předkládán zápis ze členské schůze, ve kterém by mělo být uvedeno, že SVJ s podáním žádosti souhlasí a určena i osoba, která bude jeho jménem žádost podávat.

• Dokumenty prokazující, že stavba určená pro rodinnou rekreaci je využívána k trvalému bydlení se dokládají pouze v případě stávajících staveb, kdy je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci. Prokázat lze např. zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu, výpisem z Registru osob. Touto v nemovitosti bydlící osobou může být i jiná osoba než žadatel.

• Je třeba doložit, že trvalý pobyt v nemovitosti trval nejméně 2 roky před podáním žádosti.

• Technická zpráva

• Výkresová část (zjednodušené schéma zdroje, umístění navrhovaného zdroje solárních panelů, jejich sklon a orientace ke světovým stranám)

• Vyhodnocení úspor  

• V případě instalace zdroje, navrhované či provedené dříve než 2 roky po dokončení nového RD nebo BD, průkaz energetické náročnosti budovy předložený ve stavebním řízení (pro povolení či ohlášení stavby, popř. změnu stavby před dokončením).

Žádost o dotaci na chatu či rekreační objekt

Pokud je v katastru nemovitostí stavba zapsána jako Stavba pro rodinnou rekreaci, pak lze žádat o dotaci na tuto stavbu, ale je potřeba doložit, že je stavba využívána k trvalému rodinnému bydlení včetně prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti.

Je možné čerpat dotaci v období do 2 let po kolaudaci, když FVE není v průkazu energetické náročnosti?

Ano je to možné. Je potřeba doložit průkaz PENB, kde bude možné zkontrolovat, zda FVE nebyla již realizována v době kolaudace nemovitosti.

Dotace - Co může být podpořeno

Je možné prodávat přetoky z dotované FVE pokud to distributor povolí?

Existuje stanovisko pro obce, které lze aplikovat i na FO, že pokud mají FVE a dodávají přebytky do sítě a není to primární účel instalace a není to jejich hlavní podnikatelská činnost, pak je to v pořádku.

„Příjemce musí zachovat účel podpory, tedy výrobu elektřiny především pro vlastní spotřebu, to však nevylučuje možnost prodeje přebytků do sítě, pokud to nebude primárním účelem instalace nebo hlavní podnikatelskou činností.“

V souvislosti s růstem cen se objevuje nový trend přímého prodeje na burze za spotové ceny. Tzn., že žadatel může svoje přebytky obchodovat přímo. Pro tuto činnost však potřebuje licenci (běžně je to potřeba v případě výkonu vyššího než 10kWp nebo při provozu více výroben).

Lze prodávat službu, která využívá energii z dotované FVE na bytovém domě?

Komerční činnost BD musí být realizována na ploše menší než 50%, resp. více jak polovina podlahové plochy BD musí odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Tuto podmínku musí žadatel splňovat i v průběhu doby udržitelnosti (tj. 10 let). Pokud tuto podmínku splňujete, je možné energii z FVE využít i pro komerční činnost BD.

Mám nárok na dotaci, když v rodinném domě budu pronajímat byt?

Opět více než polovina podlahové plochy RD musí odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za jiných podmínek nebude žádost akceptována a dotace vyplacena. Tuto podmínku musí žadatel splňovat i v průběhu doby udržitelnosti (tj. 10 let).

Je možné získat dotaci na dobíjecí stanice?

Z programu Nová zelená úsporám může žadatel získat až 30 000 Kč na pořízení a instalaci nabíjecí stanice pro elektromobily včetně zařízení nezbytných pro její provoz. V rámci jednoho rodinného domu je možno nainstalovat až dva dobíjecí body a dotaci čerpat na každý z nich.

Nabíjecí stanice musí být umístěna na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele. Může se ale nacházet také přímo uvnitř domu, například v garáži.

Dotací můžete pokrýt až 50 % celkových přímých realizačních výdajů. Dotaci je možné ještě navýšit až o dva bonusy a pokrýt tak dokonce 60 % realizačních výdajů. Jedná se o podporu montáží nabíjecích stanic ve strukturálně postižených krajích (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) ve výši 10 %. A také o kombinační bonus, pokud je žádáno o dotaci na pořízení nabíjecí stanice spolu s fotovoltaickou elektrárnou.

Kolik dobíjecích stanice je podporováno?

U rodinných domů jsou podporovány maximálně dva dobíjecí body. U bytových domů je maximální počet dobíjecích bodů roven počtu bytových jednotek v domě. V případě podpory společně s nákupem bytové jednotky, lze poskytnout podporu pouze na jeden dobíjecí bod umístěný u parkovacího místa, které k pořizovací bytové jednotce náleží.

Může být instalace dobíjecí stanice na vedlejší parcele, když na ní neleží dům, ale je také v majetku vlastníka?

Ne není to možné. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě.

Přínosy instalace FVE

Jak moc  díky fotovoltaice ušetřím?

Jde o predikci velmi závislou na okolnostech. V reálu se nikdy nedostaneme ke všem potřebným parametrům s takovou přesností, abychom mohli s jistotou kalkulovat přesnou návratnost investice. Proměnné, které je třeba zohlednit je kromě nevypočitatelného počasí celková pořizovací cena už po odečtení dotace, ceny od dodavatelů energií, kolik a jak náročné máte spotřebiče, velikost instalované FV elektrárny a celkové nastavení spotřeby domu. Podle těchto předpokládaných hodnot pak nastavujeme výkon střídače a velikost sady baterií. Vše zohledňujeme v posudku, který pečlivě připraví náš projektant FVE.

Kritéria pro vaše rozhodování o vhodné instalaci

Co vám i nám pomůže k rozhodnutí o ideální volbě Fotovoltaiky z pohledu maximální efektivity a úspory. Pro nalezení optima je třeba znát vaše spotřební návyky např. kdy perete, jak topíte, které spotřebiče v domácnosti běží po celý den nebo jen nárazově i s ohledem na roční období. Kromě výše uvedených kritérií je dalším argumentem také výše dotace k celkové investici. Program Nová zelená úsporám je určen pro všechny majitele nemovitostí a je maximálně vstřícný pro všechny žadatele.

Akumulace elektřiny pro ohřev vody

Jednou z efektivních úspor je akumulace pro ohřev vody ve vašem stávajícím bojleru. Když uvážíme, že každá  osoba spotřebuje cca 50 litrů teplé vody denně tzn. za 4 člennou rodinu je to cca 73 tisíc litrů teplé vody ročně. Na ohřátí takového množství vody na 65°C se spotřebuje cca 4 MWh za rok. Na takové  množství energie by bylo potřeba instalovat FVE o výkonu minimálně  4 kWp.

Baterie pro solární systémy

K ukládání vaší vyrobené elektrické energie slouží sestava akumulátorů (baterií), která umožní následně čerpat uloženou energii kdykoliv, např. při výpadku elektrického proudu do domácnosti, nebo v době, kdy již slunce panely neozařuje. Akumulátor (baterie) na bázi Lithium-železo-fosfát, které používáme, mají životnost přibližně 6000 cyklů, což odpovídá cca 20 až 25 let používání. Celkové čerpání z baterií může klesnout až na hranici 90% její celkové kapacity, aniž by to ovlivnilo její životnost. V současné době se jedná o nejefektivnější typ baterií, který je ideálním doplňkem pro instalaci střešních fotovoltaických elektráren.

Potřebují fotovoltaické panely přímé sluneční záření?

Jednoznačně ano, při jakémkoli zastínění ať už se bude jednat o zastíněním oblačností, znečištěním ptačím trusem nebo listím z přilehlého zalesnění.

Pokud nemám orientaci střechy na jižní stranu, je to problém?

Pokud žadatel nemá střechu na jih, nic se neděje. Panely lze umístit na východní i západní stranu. Je to mnohdy i výhoda, protože dodáváte do vlastní sítě víc energie v exponovaných časech při ranních o odpoledních činnostech.

Jaký je optimální sklon a orientace solárních panelů?

Optimální sklon není tak důležitý jako orientace. Pokud se jedná o šikmou střechu tak ji bez výjimky kopírujeme. To ale neplatí o střechách plochých, kde je ideální sklon podle našich výpočtů kolem 20°. Co se týče orientace tak volíme jednoznačně Jih. Slunce se tu zdržuje nejdelší dobu a má největší sílu. V letních měsících je Slunce vysoko a na Zemi dopadá 76% záření.  Pokud nemáte střechu orientovanou na Jih, ale třeba na Jihovýchod nebo na Jihozápad tak nevěšte hlavu, efekt se příliš nemění.

Naopak máte výhodu při orientaci na jihovýchod v tom. že sice nevyrábíte na plný výkon, ale určitě delší dobu. Takže pokud chodíte z práce až v pozdějších hodinách a pak začnete zapínat spotřebiče, bude energie zajištěna.

Jaká plocha solárních panelů je třeba na výkon 1 kWp?

Námi používané panely o výkonu 550 Wp nebo 415 Wp zaberou plochu 4,5 – 4,8 m2 na 1 kWp.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Naše firma pracuje nejen s informacemi výrobců ohledně životnosti komponent FVE. Zadali jsme si u výzkumného ústavu zpracování simulací běžného provozu komponent od několika výrobců. Díky těmto analýzám jsme schopni převzít odpovědnost na sebe a garantovat tak delší záruky. Tím odpadá vaše starost s případnou reklamací a zdlouhavým jednáním s výrobci. Jsme také ojedinělí v tom, že dokážeme nahradit poškozené nebo díly po záruční lhůtě do 10 dní od uznání případné reklamace.

Musí se solární panely omývat nebo čistit?

Pokud máte panely se sklonem více než 15° tak nemusíte. Panely mají tzv. samočistící efekt, kdy při tomto sklonu se většina nečistot vlivem počasí sama odstraní.

Rizika pro instalovanou FVE

Jsou fotovoltaické panely odolné proti kroupám?

Panely jsou chráněny speciálním tvrzeným sklem, který dokáže bez problému odolat jakýmikoliv běžným povětrnostním podmínkám. Pro případ extrémních  projevů počasí  je asi vhodné připojistit si tuto investici vhodným pojištěním.

Je problém, když prochází zamýšlenou oblastí pro instalaci hromosvod?

Odpovědnost za případné potřebné úpravy hromosvodu  jsou na majiteli objektu, který by si je měl na základě doporučení zajistit. My za příplatek nabízíme zpracování analýzy rizik a projektu realizace hromosvodu na daném objektu.

Jak je řešena statika střechy?

Odpovědnost za stanovení nosnosti krovu je na majiteli objektu, který by si měl ve vlastním zájmu statický posudek zajistit. Naše společnost za příplatek nabízí zpracování statického posudku nezávislým expertem.

Jaká je životnost systému?

Naše panely mají životnost kolem 30 let a poskytujeme záruku na výkon na 25 let. To znamená, že garantujeme, že za 25 let bude mít panel výkon stále na 90 % původního výkonu. Na měnič a baterie poskytujeme záruku 10 let.

Sankce za překročení rezervovaného výkonu ČEZ Distribuce

bod 4.33: "Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 350 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 861 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení 1 683 Kč/kW/měsíc. Na hladině nízkého napětí při instalovaném výkonu mikrozdrojů v odběrném místě do 10 kW vč. při zjednodušeném připojení se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W jednotkovou cenou vztaženou k celkové hodnotě překročení 42 Kč/kW/měsíc (do 2,5 % vč. z instalovaného výkonu), 84 Kč/kW/měsíc (od 2,5 do 5 % vč. z instalovaného výkonu), 168 Kč/kW/měsíc (od 5 do 10 % vč. z instalovaného výkonu) a 1 683 Kč/kW/měsíc (od 10 % z instalovaného výkonu)."